دفتر امور پژوهش

دکتر رامین هاشمی

مدير امور پژوهش

صفحه شخصی
ایمیل : rhashemi AT iust.ac.ir
شماره تماس :۷7240449
شماره دورنگار: ۷7240451

گروه برنامه‌ریزی، حمایت و پشتیبانی پژوهشی

محبوبه کیهانی‌فر

رئیس گروه برنامه ریزی، حمایت و پشتیبانی پژوهشي

تلفن:۷۷۲۴۰850 (9821+) داخلی:2308
ایمیل: keyhanifarm AT iust.ac.ir

فرزانه شیدافر

کارشناس مسئول

کتاب، پسا دکتری(داخل،صندوق حمایت از پژوهشگران و شورای عالی عتف)، برگزاري همايش، قطب‌های علمی، طرح پژوهشی و رساله دکتری (INSF)
تلفن:۷۷۲09053 (9821+) داخلی: ۲۳۱۱
ایمیل: sheydafarf AT iust.ac.ir
postdoc AT iust.ac.ir

حمزه علی جلالی فر

کارشناس

عقد و تسویه حساب قرارداد اعتبار پژوهشي، ماموریت های علمی، فرصت مطالعاتی
تلفن:77240449 (9821+) داخلی: ۳۵۰۲
ایمیل: jalalifar AT iust.ac.ir

مریم جعفری

کارشناس

ارزیابی اطلاعات پژوهشی، آزمایشگاه های تحقیقاتی، کارشناس ایمنی و بهداشت محیط زیست،خرید از نمایشگاه تجهیزات داخل، استعلام دانشکده جهت ارتقاء، کمیته هیئت ممیزه، جلسات شورای پژوهش و فناوري
تلفن: 77240449(9821+) داخلی: ۲۳۶۳
ایمیل: jafarim AT iust.ac.ir

زهره مقیسه

کارشناس

درخواست دفاع دانشجویان دکتری و ارزیابی مقالات، سامانه علم سنجی، اعتبارسنجی مجلات، شناسه های اعضای هیات علمی
تلفن: 77209054(9821+) داخلی: 2369
ایمیل: scimet AT iust.ac.ir

یعقوب فتحی

مسئول دفتر

تلفن:77240449 (9821+) داخلی: ۲۳۰۷
ایمیل: uagoob_fathi AT iust.ac.ir

گروه نشر آثار علمی

دکتر محرم حبیب نژاد کورایم

رئیس گروه نشر آثار علمی

استاد دانشکده مهندسی مکانیک

تلفن:73228904 (9821+) داخلی:73228904
ایمیل: hkorayem AT iust.ac.ir

International Journal of Civil Engineering

Iranian Journal of Materials Science and Engineering

دکتر محمد حسن بازیار

سردبیر مجله

استاد دانشکده مهندسی عمران
تلفن: (9821+) داخلی:73227110
ایمیل: Baziar AT iust.ac.ir

مائده عالمی

کارشناس مجله

تلفن: ۷۷۲۴۰۲۷۳ (9821+) داخلی:3509
ایمیل: alemi AT iust.ac.ir

دکتر بیژن افتخاری یکتا

سردبیر مجله

استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: ۷3228873 (9821+)
ایمیل: beftekhari AT iust.ac.ir

رزا بیانی

کارشناس مسئول مجله

تلفن: ۷۷۲۴۰۲۷۴ (9821+) داخلی: 2607
ایمیل: rozabayani AT iust.ac.ir

International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning

International Journal of Industrial Engineering & Production Research

دکتر محسن فیضی

سردبیر مجله

استاد دانشکده معماری وشهرسازی
تلفن: ۷3228216 (9821+)
ایمیل: mfaizi AT iust.ac.ir

سمیه سیدصالحی

کارشناس مجله

تلفن: ۷۷۲۴۰۲۷۷ (9821+) داخلی: 2368
ایمیل: seyeedsalehi AT iust.ac.ir

دکتر محمد سعیدی مهرآباد

سردبیر مجله

استاد دانشکده مهندسی صنایع
تلفن: ۷۷۲۰۹۰۷۱ (9821+) داخلی:2306
ایمیل: mehrabad AT iust.ac.ir

زینب محمدبیگی

کارشناس مجله

تلفن: ۷۷۲۰۹۰۷۱ (9821+) داخلی:2315
ایمیل: beigi_z AT iust.ac.ir

Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering

دکتر محمدرضا دلیری

سردبیر مجله

استاد دانشکده مهندسی برق
تلفن: ۷۳۲۲۵۷۳۸ (9821+)
ایمیل: daliri AT iust.ac.ir

اداره آزمایشگاه مرجع

دکتر مهدی ملکی

رئیس اداره آزمایشگاه مرجع مرکزی

استاد دانشکده مهندسی مواد ومتالورژی

تلفن:(9821+) داخلی:73228836
ایمیل: Malekim AT iust.ac.ir

مهری بابالوئی

کارشناس مسئول آزمایشگاه مرکزی

تلفن:۷۳۲۲۷۳۸۱ (9821+) داخلی:
ایمیل: babaloeem AT iust.ac.ir

keyboard_arrow_up